شهرري – سه راه ورامين – خ ابن بابويه – خ تركاشوند – نرسيده به اتوبان شهيد كريمي –مجتمع آموزشي فرهنگي شهيد سيد حسن غيوري
مجری طراح سایت : نسرین ذوالقدر